Līdz 30% atlaide
RIPOSO matračiem
Līdz akcijas beigām ir palikušas:...

Noteikumi un nosacījumi

Interneta veikala www.riposo.lv noteikumi


1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šīs preces pārdevējs ir SIA "Ekoroma", privāta juridiska persona, kuras juridiskā forma ir slēgta akciju sabiedrība, juridiskās personas kods: 302476353, PVN maksātāja kods: LT100005160414, juridiskā adrese: Bažnyčios g. 1, LT-89232, Mažeiķiai, Lietuvas Republika, dati tiek apkopoti un glabāti Juridisko personu reģistrā, tālruņa numurs +371 264 61885 (turpmāk - "Pārdevējs").
1.2. Šie preču pirkšanas – pārdošanas noteikumi (turpmāk „Noteikumi“), kuri stājas spēkā līdz ar ikonas „Apstiprināt pasūtījumu“ nospiešanu, ir obligāts tiesisks dokuments, kurā ir noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču iegādes un norēķināšanās nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība un citi ar preču pirkšanu – pārdošanu saistīti nolikumi www.riposo.lv interneta veikalā.

1.3. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, labot un papildināt Noteikumus, ņemot vērā tiesiskajos aktos noteiktās prasības.
2. Personas datu aizsardzība
2.1. Jebkura informācija, kura ir saistīta ar personas datiem, un, kura tiek reģistrēta interneta veikalā www.riposo.lv, tiek turēta slepenībā un netiek publiskota.
3. Pircēja tiesības
3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā www.riposo.lv saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto kārtību.
3.2. Pircējam ir tiesības atgriezt preci 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes brīža, nepaskaidrojot atgriešanas iemeslu. Par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējam ir jāpaziņo rakstiski uz Pārdevēja e-pastu, norādot preci, kuru vēlas atgriezt, kā arī tās pasūtījuma numuru.
3.3. Noteikumu punktā 3.2. paredzētās Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar LR MK izdotā Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta pirmajā daļā noteiktajām atteikuma tiesībām.
3.4. Noteikumu punktā 3.2. paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja Pircējs preci nav sabojājis, būtiski izmainījis tās izskatu un nav lietojis to.
4. Pircēja saistības
4.1.Pircējam ir pienākums samaksāt par precēm un pieņemt tās saskaņā ar šajos Noteikumos paredzēto kārtību.
5. Pārdevēja tiesības
5.1. Ja pircējs mēģina kaitēt interneta veikala darba stabilitātei un drošībai vai arī pārkāpj savus pienākumus, pārdevējam ir tiesības tūlīt pat, bez jebkāda brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespēju izmantot interneta tirdzniecības centru, vai pat atsevišķos gadījumos – likvidēt Pircēja reģistrāciju.
5.2. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot, likvidēt pircēja pasūtījumu tādā gadījumā, ja Pircējs, izvēloties noteikumu punktā 7.2.1. paredzēto apmaksas veidu, nesamaksā par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā.
6. Pārdevēja saistības
6.1. Pārdevējs apņemas cienīt un ievērot Pircēja tiesības uz privātumu un viņa personīgo informāciju, kura norādīta interneta tirdzniecības centra reģistrācijas veidlapā, - izņemot tos gadījumus, kuros Pircēja personas dati trešajām personām var tikt atklāti tikai saskaņā ar LR MK izdoto Fizisko personu datu aizsardzības likuma 12. un 13. pantu.
6.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi, saskaņā ar 8 punktā paredzētajiem nosacījumiem.
6.3. Ja Pārdevējs dēļ svarīgiem apstākļiem nevar Pircējam piegādāt viņa pasūtīto preci, Pārdevējs apņemas piedāvāt analoģisku un/vai pēc īpašībām līdzīgāko preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analoģisko vai pēc īpašībām līdzīgāko preci, tad Pārdevējs apņemas atgriezt Pircēja priekšapmaksas laikā samaksāto naudu.
7. Preču cenas, apmaksāšanas kārtība un termiņi
7.1. Preču cenas interneta veikalā un sastādītajā rēķinā tiek norādītas eiro ar PVN.
7.2. Pircējs par precēm norēķinās vienā no šiem veidiem:
7.2.1. Apmaksa ar bankas pārskaitījumu – tā ir priekšapmaksa, kur Pircējs, izdrukājot rēķinu, pārskaita naudu uz interneta veikala www.riposo.lv bankas kontu.
7.2.2. Skaidrā naudā saņemot preci.
7.3. Norēķinoties veidā, kurš paredzēts punktā 7.2.1., Pircējs apņemas par precēm samaksāt tūlīt. Ņemot vērā punktā 5.2. paredzēto kārtību, Pārdevējam ir tiesības formēt preču sūtījumu un sākt skaitīt preču piegādes termiņu no tās dienas, kad tiek saņemta apmaksa.
8. Preču piegāde
8.1. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt preču piegādes vietu un kontakttālruni.
8.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Tajā gadījumā, ja Pircējs preces nevar pieņemt pats, bet preces piegādātas uz norādīto adresi, balstoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesības paust pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi neatbilstošai personai.
8.3. Preces piegādā Pārdevējs vai arī viņa pilnvarots pārstāvis.
8.4. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam, ievērojot preču aprakstos norādītos termiņus. Šie termiņi netiek piemēroti tādos gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā uz vietas nav vajadzīgās preces, un, kad pircējs par pasūtītās preces iztrūkumu tiek informēts. Vienlaicīgi Pircējs arī piekrīt, ka atsevišķos gadījumos preču piegāde var kavēties dēļ neparedzētiem un no pārdevēja neatkarīgiem apstākļiem. Tādā gadījumā Pārdevējam ir nekavējoties jāsazinās ar pircēju un jāsaskaņo preču piegādes jautājumus.
8.5. Visos gadījumos, kad Pircējam preces netiek piegādātas laicīgi Pircēja vainas vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējam nav jāuzņemas atbildība par šo preču piegādes termiņa neizpildi.
8.6. Preču piegādes brīdī Pircējam kopā ar Pārdevēju vai Pārdevēja pilnvaroto pārstāvi ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Līdzko Pircējs ir parakstījis pavadzīmi vai citu sūtījuma dokumentu, kurš apliecina preču nodošanu – pieņemšanu, tiek uzskatīts, ka sūtījums (prece) ir nodota apmierinošā stāvoklī. Ja Pircējs ievēro, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā savādāk ārēji bojāts), viņam par to obligāti ir jāveic piezīmes pavadzīmē vai citā sūtījuma nodošanas – pieņemšanas dokumentā, kā arī Pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē brīvā formā jāuzraksta sūtījuma bojājuma aktu. Ja Pircējs šo darbību nav veicis, Pārdevējam Pircēja priekšā nav jāuzņemas atbildība par preču bojājumiem, ja šādi bojājumi tiek uzskatīti kā iepakojuma bojājumi, par kuriem Pircējs nav veicis piezīmes pēc augstāk aprakstītās kārtības.
8.7. Tādā gadījumā, ja Pircējs, pamatojoties uz punkta 3.2. noteikumiem, atsakās no pirkšanas – pārdošanas līguma, Pircējam ir pienākums apmaksāt visus tiešos preču atgriešanas (Pārdevējam) izdevumus, kuri ir saistīti ar transportēšanas izcenojumiem. Ja atgriešanu kārto Pārdevējs, tad izmaksu summa tiek atskaitīta no atgriešanai paredzētās naudas, kuru Pircējs pirms tam bija iemaksājis par precēm. Ja šī atskaitīšana nesedz visas Pārdevēja prasības, t.i. Pārdevēja izdotā summa par preču atgriešanu ir lielāka par preču vērtību, Pircējs apņemas 15 (piecpadsmit) dienu laikā samaksāt Pārdevējam atlikušo summu.
8.8. Preču piegādes cena ir atkarīga no preču svara un tiek pievienota pie kopējās iepirkumu groza vērtības.
9. Preču atgriešana
9.2. Atgriežamajām precēm ir jābūt pilnā tās komplektācijā. Par pilnu preces sakomplektēšanu un iepakošanu atbild Pircējs. Ja prece nav pilnā tās komplektācijā vai atbilstoši iepakota, Pārdevējs vai Pārdevēja pārstāvis nepieņem preces atgriešanai.
9.3. Preci ir jāatgriež tajā pašā iepakojumā, kurā tā tika piegādāta. Iepakojumam ir jābūt nesabojātam, tīram un atbilstoši sagatavotam.
9.4. Pircējs preces atgriež par saviem līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad prece tiek atgriezta dēļ tās neatbilstošas kvalitātes.
9.5. Ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece, Pārdevējs apņemas preci pieņemt un apmainīt to pret analoģisku preci. Tādā gadījumā, ja pārdevējam nav analoģiskas preces, Pārdevējs atgriež pircējam par preci samaksāto naudu.
9.6. Atgriežamās preces Pircējam ir jāsūta uz adresi: UAB „EKOROMA”, Bažnyčios g. 1, Mažeikiai, LT-89232, Lietuva. Pirms atgriešanas ir jāinformē Pārdevējs, kura kontaktinformācija ir norādīta interneta veikala sadaļā „Kontakti”.
10. Preču kvalitātes garantija un lietošanas derīguma termiņš.
10.1. Katras interneta veikalā www.riposo.lv pārdodamās preces īpašības ir norādītas katras preces aprakstā.
10.2. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta tirdzniecības centra attēlos esošo preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst reāliem preču lielumiem, formām un krāsām dēļ Pircēja lietošanas īpašībām.
10.3. Pārdevējs konkrētiem preču veidiem piešķir preču kvalitātes garantiju, kura ir spēkā konkrētu laiku. Preču konkrētais garantijas termiņš un citi nosacījumi ir norādīti preču aprakstos.
10.4. Tajos gadījumos, kad, balstoties uz tiesiskajiem aktiem, atsevišķām precēm ir noteikts konkrēts lietošanas atbilstības termiņš, Pārdevējs apņemas šādas preces Pircējam pārdot tā, lai Pircējam tiktu sniegta reāla iespēja šādas preces izmantot līdz lietošanas derīguma termiņa beigām.
11. Atbildība
11.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu patiesumu. Ja Pircējs reģistrācijas formā nesniedz precīzus datus, tad pārdevējs neatbild par kļūmēm, kuras radušās dēļ šī iemesla.
11.2. Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja www.riposo.lv piedāvātos pakalpojumus izmanto trešā persona, pieslēdzoties pie interneta tirdzniecības centra, izmantojot pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par pircēju.
11.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, ja zaudējumi rodas tad, ja Pircējs nav ņēmis vērā Pārdevēja ieteikumus un Pircēja pienākumus – nav iepazinies ar šiem noteikumiem, kaut gan šāda iespēja Pircējam tika piedāvāta.
11.4. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir norādes uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu mājas lapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tur esošu informācijas saturu vai darbību. Pārdevējs šīs mājas lapas nepieskata, nekontrolē un nepārstāv to uzņēmumus vai personas.
11.5. Rodoties kādiem zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
12. Noslēguma noteikumi
12.1. Šie noteikumi ir sastādīti, vadoties pēc LR tiesiskajiem aktiem.
12.2. Uz šo noteikumu pamata izveidojušajām attiecībām, tiek piemērotas LR tiesības.
12.3. Visas nesaskaņas, kuras radušās dēļ šiem noteikumiem, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi risināmi saskaņā ar LR likumos paredzēto kārtību.